1) Czy może obywatel Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy też Federacji Rosyjskiej nabyć nieruchomość w Polsce i Europie?
Nabycie w tym kupno nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca jest możliwe na zasadach ogólnych dla obywateli Polski z małymi odstępstwami w przypadku nieruchomości gruntowej i strefie przygranicznej.

2) Czy są jakieś kwestie w ramach procedury nabycia nieruchomości w Polsce, które dotyczą jedynie cudzoziemców?
Dodatkowe formalne procedury nabycia prawa dla cudzoziemców są wyjątkiem od reguły ogólnej. Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości w Polsce może wymagać zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Nieruchomość mieszkaniowa najczęściej nie wymaga takiego zezwolenia (wyjątkiem strefa przygraniczna RP i sytuacje szczególne)

3) Czy jest możliwa opłata transakcji kupna za gotówkę?
Kupno za gotówkę jest prawnie dopuszczalną formą nabycia nieruchomości w Polsce.

4) Czy konieczne jest poświadczenie pochodzenia pieniędzy? I co należy robić jeśli jest to problematyczne?
Wszystkie transakcje nabycia nieruchomości w Unii Europejskiej powyżej 15000 EUR są zgłaszane informacyjnie krajowym organom nadzoru finansowego, w Polsce – GIIF. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) oraz wspomagający jego działania ustawowe Departament Informacji Finansowej tworzą polską jednostkę analityki finansowej (FIU – Financial Intelligence Unit), która ma za zadanie w szczególności zapobiegać potencjalnemu przestępstwu finansowania terroryzmu określonego w art.165a Kodeksu karnego.

5) Jak przekazać pieniądze za granicę bez problemów?
Najprostszą formą przekazu jest przelew bankowy lub fizyczne przekazanie pieniędzy w gotówce sprzedającemu. Możliwe jest posiłkowanie się innymi formami zapłaty przewidzianymi na gruncie prawa polskiego jaki i zwyczaju międzynarodowego.

6) Jakie podatki należny zapłacić od transakcji? (Jakie podatki należy opłacić sprzedającemu a jakie kupujący?
W przypadku kupna mieszkania w Polsce co do zasady, podatek od kupna nieruchomości w postaci podatku PCC wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek oblicza i odprowadza notariusz, a jego kosztem obciążany jest kupujący.

W przypadku gdy stroną transakcji są osoby prawne, lub nieruchomość nie jest mieszkaniem konieczne jest sprecyzowanie przesłanek zachodzących w konkretnym przypadku, aby określić prawidłowo należny podatek i jego rodzaj. W określonych ustawą przypadkach możliwe jest rozliczenie transakcji w ramach podatku VAT (Value added tax). W poszczególnych stanach faktycznych zalecamy kontakt z naszymi doradcami.

7) Jakie dodatkowe wydatki należy wliczyć w kontekście nabycia nieruchomości w Polsce? (konieczne dokumenty, usługi notarialne itp.)
Zgodnie z zasadami wszelkie koszty zakupu nieruchomości ponosi kupujący. W zależności od typu nabywanej nieruchomości w Polsce istnieją różnice w należnych podatkach, opłatach skarbowych czy ceną usług związanych z transakcją. Przyjmuje się dla celów szybkiej oceny kosztów pobocznych transakcji, że kupno nieruchomość bezpośrednio i za gotówkę wynosi około 3% wartości nieruchomości. Natomiast jeśli gdy będzie niezbędny kredyt hipoteczny i współpraca z biurem nieruchomości, koszty te mogą wzrosnąć i wahać się od 5 do 8%. W Polsce z uwagi na swoje zalety dla uczestników rynku upowszechnił się amerykański model sprzedaży nieruchomości przy udziale agentów nieruchomości.

8) Ile czasu średnio trwa sformalizowanie transakcji?
Podczas kupna mieszkania w Polsce, od momentu jego wyboru z rynku wtórnego do finalnego podpisania aktu notarialnego należy liczyć minimalnie 3 tygodnie jeśli płatność nastąpi gotówką lub przelewem.

9) Jakie dokumenty należy przedstawić dla nabycia mieszkania przez kupującego?
Kupujący przedstawia dokument potwierdzający dane osobowe.

10) Jak można obejrzeć mieszkania, które się spodobają kupującemu?
Jeśli będziecie Państwo mogli przyjechać osobiście nasi konsultanci z przyjemnością pokażą wam wybrane mieszkania i pomogą z transferem. Jeśli stawiennictwo osobiste okaże się niemożliwe -dostępna jest opcja przygotowania wizualnej prezentacji w formie zdjęć lub filmów a także on line zwiedzanie wybranego mieszkania (np. Whatsapp, Messenger, itp).

11) Czy możliwe jest nabycie mieszkania zdalne, przez pośredników, bez konieczności przyjazdu do Polski?
Jest to możliwe i posiadamy odpowiednie procedury, które umożliwią klientowi taką formę transakcji.

12) Jaki pytania i obowiązki się pojawiają jeśli cudzoziemiec nabywa nieruchomość z udziałem w gruncie lub nieruchomość gruntową?
Nieruchomość mieszkaniowa nie wymaga dodatkowych formalności i zgód zaś nieruchomość gruntowa wymaga odpowiednich zgód państwowych w przypadku jej nabycia. Ile czasu może trwać taka transakcja kupna nieruchomości gruntowej? (dom wolno stojący, część przydomowa działki itp.) teoretycznie wydłuża to czas transakcji o 2-3 miesiące.

13) Jakie wydatki mają miejsce po kupnie nieruchomości w Polsce? Jakie płatności lub podatki należy regularnie pokrywać? Jaką część tych wydatków zajmują płatności komunalne, wydatki na obsługę domu i ochronę?
W przypadku nabycia mieszkania w Polsce podstawowymi kosztami są podatki lokalne (podatek od nieruchomości) oraz koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości tj. czynsz za mieszkanie, fundusz remontowy itp. Ponadto należy doliczyć media, elektryczność i gaz. W przypadku lokali komercyjnych najczęściej wystąpią dodatkowe podatki lokalne i konieczność zapłaty za użytkowanie wieczyste za grunt. Mogą też wystąpić inne wydatki na serwis sprzątający, ochronę, zarządzanie nieruchomością i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym, opłata za internet, telewizję kablową, utrzymanie zieleni itd..

14) Jakie są formy własności nieruchomości w Polsce i czym się różnią?
Nieruchomości mieszkalne to najczęściej pełna własność, rzadziej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Są też inne tytuły do lokali mieszkalnych takie jak spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub mieszkanie komunalne, czy też Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z punktu widzenia inwestycyjnego kluczowe są pierwsze dwie formy własności.