POLITYKA PRYWATNOŚCI ORDOVELES

Celem niniejszej Polityki Prywatności ORDOVELES jest omówienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel marki ORDOVELES tj. CELANO sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa, KRS 0000157738, NIP 5262701798, adres e-mail: kontakt@ordoveles.eu, zwana dalej Administratorem. Możecie się Państwo z nami skontaktować na adres siedziby Administratora i/lub na adres mailowy wskazany w zdaniu powyżej.
Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

  1. związanych z zawarciem i realizacją umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku z jej realizacją;
  2. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym: rozliczenia umowy oraz archiwizowanie dokumentacji (wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz umów); wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
  3. w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym: prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Państwa do Administratora; w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja; tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością – w celu dla jakiego dane zostały zebrane (np. dane na wizytówkach); ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora; windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych; w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań reklamacyjnych, sądowych i administracyjnych oraz w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.ordoveles.eu

3. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić zawarcie i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług przez Administratora, brak możliwości załatwienia sprawy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom takim jak zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, pośrednicy nieruchomości, organy administracji, służby państwowe i sądy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Spółka zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

6. Informacje o przysługujących Prawach prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Wniosek o realizację przysługujących Państwu praw możecie zgłosić:

  1. na adres e mail Administratora – kontakt@ordoveles.eu,
  2. listownie na adres Administratora – CELANO sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Jasna 19, 00- 058 Warszawa.

We wniosku powinni Państwo podać dane, które pozwolą Administratorowi jednoznacznie Państwa zidentyfikować.

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.ordoveles.eu i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki prywatności ORDOVELES zostaną Państwu udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.